I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Definicje:

Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu  związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający: Paper Project Krzysztof Baranowski ul. Zielona 10c/6 56-420 w, email: paperproject.biuro@gmail.com

2. Paper Projectjest sklepem internetowym dostępny pod adresem www.paper-project.pl należącym do Anny Nowackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paper Project Krzysztof Baranowsko z siedzibą przy ul. Tęczowej 57  we Wrocławiu, NIP 9111874669,  Regon: 020951234  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe: 72 2490 0005 0000 4530 1817 0960

3. Podejmując współpracę Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

4.  Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet papeterii,  spersonalizowanych wydruków i innych towarów.

SKLEPIK. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Klient powinien:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (bądź równoznaczny) – czynność ta może być poprzedzona dokonaniem rejestracji w Paper Project  oraz zalogowaniem się;

b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez Paper Project

c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych produktów

d) wskazać adres, pod który zamawiane produkty mają być dostarczone oraz imię i nazwisko osoby, której mają być one dostarczone;

e) wskazać dane niezbędne do wystawienia przez Administratora faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);

f) oświadczyć (poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie internetowej), iż zapoznał się z tym Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy zawieranej z Sprzedającym oraz z przedstawionymi mu przez Sprzedajćego na tej stronie, informacjami określonymi w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

g) zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”

2. Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §1 powyżej, Klient składa  Sprzedającemu oświadczenie woli, którego treścią jest oferta zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych przez Klienta, zgodnie z treścią tego Regulaminu.

3. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §1 powyżej Klient otrzyma informacje potwierdzającą dokonania zakupu.

4. Zawarcie umowyz Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta drogą mejlowąw terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mejlową.

5 .Umowa między Klientem a Sprzedającym zawarta jest pod warunkiem, iż zamówiony przez Klienta produkt znajduje się w magazynie Sklepu Paper Project.

6. W przypadku niedostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie emaila na adres wskazany przez Klienta.

7. W przypadku opisanym w  § 6  Sprzedający może poinformować kupującego o możliwości realizacji towaru w późniejszym terminie bądź o jego stałym braku.

8. W przypadku braku zgody Klienta na realizację towaru w późniejszym terminie lub  stałym braku towaru  umowę między Sprzedającym a Klientem uważa się za nie zawartą a środki pieniężne za zakupiony towar zostaną zwrócone Klientowi na konto, z którego dokonał zapłaty.

II. WYSYŁA

1. Wysyłka zamówienia następuje po wpłacie i zaksięgowaniu całkowitej płatności na konto firmowe Paper Project  lub za pośrednictwem szybkich płatności Dotpay. Czas realizacji wysyłki następuje do 5 dni roboczych.

2.  Gotowe zamówienie zostaje wysłane za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów InPost

3. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki są indywidualnie ustalane z Klientem drogą e-mail.

5. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.  Całkowity koszt zamówienia (tj. cena  produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest wycenie wysłanej Klientowi drogą mejlową

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

III. CENY, PODATKI, FAKTURY

1. Ceny wszystkich oferowanych produktów podane są na stronie internetowej.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.paper-project.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy.

3. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie Paper Project  są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.

3. Paper Project zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej (ceny elementów papeterii ślubnej podczas składania zlecenia mogą być inne niż ceny zamawianych wcześniej próbek).

4. Na specjalne życzenie Klienta firma Paper Project wystawia faktury.

IV.REKLAMACJE I ZWROTY

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: paper-project.biuro@gmail.com

2. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych

3. Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klineta nie nie mogę być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK.

4. Kolorystka zamawianych zindywidualizowanych zaproszeń może nieco odbiegać ( do 10%) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi warunkami drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie są uwzględniane.

5. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem; reklamacji nie podlegają finalne wydruki projektu graficznego zaakceptowanego przez klientów.

6. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną wydrukowane oraz przesłane na koszt Paper Project

7.  Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14
dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin możliwości odstąpienia od umowy
wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

8. Aby dokonać zwrotu, najpierw skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym, wysyłając maila ze swoim numerem zamówienia na adres: paperproject.biuro@gmail.com. Później wystarczy wysłać zwrotną paczkę na adres: Paper Project ul.Tęczowa 57  budynek H 53-601 Wrocław, telefon: 509 499 076

9. Zwrócony produkt nie może mieć śladów użytkowania.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU, RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Paper Project Anna Nowacka,  działająca przy ulicy Tęczowej 57, 53-6o1  we Wrocławiu, NIP 8992556531

Dane kontaktowe: paperproject.biuro@gmail.com

II. Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy pozyskujemy następujące dane

– imię i nazwisko

– adres  do wysyłki

– numer telefonu

– adres e-mail

– dane niezbędne do wykonania zlecenia (nazwy i adresy lokali, imiona i nazwiska zapraszanych gości)

Do celów rachunkowych pozyskujemy dane:

-imię i nazwiska płatnika

– adres do wysyłki

– nr konta bankowego

– nip, dane firmy

Powyższe dane są  niezbędne do:

– zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)

– realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO)

– wystawienia i przechowywania faktur

– prowadzenia ewidencji sprzedaży

– rozpatrywania reklamacji

–  ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów)

– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń (10 lat) o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

III. Przekazywanie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
– organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
– partnerom działającym na nasze zlecenie (Biurze Księgowemu, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać)
– firmom transportowym (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury

IV. Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
a.    prawo do sprostowania danych,
b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d.    prawo dostępu do danych,
e.    prawo do przenoszenia danych.
Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej paper-project.pl są  chronione prawami autorskimi  i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.

2. Paper Project zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich wykonanych projektów i ich realizacji.

3. W przypadku wykonania projektu indywidualnego na zlecenie klienta Paper Project jest w prawnym autorem projektu ( zgodnie z przepisami prawa-prawo autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca)

4. Projekty indywidualne mogą być wykorzystywane przez Paper Project do celów marketingowych jak i komercyjnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

Quick links