I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Definicje:

Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu  związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający:Paper Project Anna Nowacka ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, email: paperproject.biuro@gmail.com

2. Paper Projectjest sklepem internetowym dostępny pod adresem www.paper-project.pl należącym do Anny Nowackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paper Project Anna Nowacka z siedzibą przy ul. Tęczowej 57  we Wrocławiu, NIP 8992556531, REGON 022026755, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe Sanrander 03 1090 2529 0000 0001 0426 8637

3. Podejmując współpracę Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

4.  Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet papeterii,  spersonalizowanych wydruków i innych towarów.

II.PAPETERIA ŚLUBNA. WARUNKI ZAMAWIANIA, PŁATNOŚCI

1. W zależności od rodzaju produktu zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie www.paper-project.pl

2. Wypełnienie formularza nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając formularz Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru.

3. Złożenie zamówienia wraz zapłatą zaliczki lub całkowitej kwoty na rachunek bankowy podany w wycenie  oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Paper Project.

4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wpisano dane teleadresowe uniemożliwiające kontakt, nie będą rozpatrywane.

5. Zamówione zaproszenia i dodatki są realizowane po wpłacie i zaksięgowaniu na konciezaliczkiw wysokości 50% kwoty całkowitej

6. Nie wysyłamy spersonalizowanych projektów zaproszeń i dodatków  do akceptacji przed wpłatą zaliczki

7. Wysłane do akceptacji  podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem

8. Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych Klientowi do akceptacji

9. W przypadku projektu indywidualnego pobierana jest zaliczka w wysokości 400 zł

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy. Jednak koszty procesu projektowego, czyli zaliczka nie są zwracane Klientowi

11. Paper Project zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia jeśli: zamówienie nie przekroczyło minimalnych ilości, wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie, nastąpiły powody losowe, niezależne od Paper Project

12. O każdym anulowanym zleceniu Paper Project powiadamia Klienta drogą mailową lub telefoniczną.

13. Paper Project zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania projektu indywidualnego

14. Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawego tekstu jaki ma znaleźć się  na zaproszeniu/zawiadomieniu bądź dodatkach.

15. Paper Projekt nie bierze odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy Klienta. Reklamacje związane z błędami nie wynikającymi z winy Paper Project nie są uwzględniane.

16. Paper Project nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii okolicznościowej-w tym druków próbnych.

17. Paper Project nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej.

18. Paper  Project nie sprzedaje, nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.

próbki zaproszeń

17.  W przypadku zamawiania próbek papeterii ślubnej Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówione próbki na konto podane w zakładce “próbki”. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty.

18. Brak wpłaty za próbki w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia

19. Próbki wysyłamy z losowo wybranym tekstem z gotowych zaproszeń.

20. Paper Project nie realizuje indywidualnych próbek.

21. Próbki standardowo wysyłane są Pocztą Polską listem poleconym. Istnieje możliwość zmiany formy wysyłki próbek za dopłatą.

II. WYDRUKI BIZNESOWE. ZAWARCIE UMOWY, REALIZACJA

 1. Klienci biznesowi składają zapytania ofertowe i  zamówienia drogą emailową

2.  W celu nawiązania współpracy Klient powinien wysłać zapytanie na adres: paperproject.biuro@gmail.com. Wiadomość powinna wskazywać rodzaj zamawianej usługi (wydruk z własnym projektem lub usługę projektową wraz wydrukiem), a także znaczące dla Klienta informacje

3. Paper Project zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówień z przyczyn technicznych, terminowych i osobistych

4. O możliwości współpracy lub jej braku Klient zostanie poinformowany przez pracownika Paper Project drogą emailową

 5. W przypadku wydruku z własnym projektem Klient zobowiązany jest;

  • zapoznać się z wytycznymi technicznymi, podanymi na stronie https://paper-project.pl/informacje/ i na ich podstawie dostarczyć odpowiednie pliki
  • zaakceptować warunki i zasady współpracy podane na stronie https://paper-project.pl/informacje/

4. W przypadku usługi projektowej wraz wydrukiem Klient zobowiązany jest  zapoznać się  z warunkami, zasadami współpracy, które widnieją na stronie https://paper-project.pl/informacje/, 

5. Rozpoczęcie usługi projektowej wraz z wpłatą oznacza akceptację warunków współpracy

6. Paper Project nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości wydruków

7. Paper Project nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk

8. Na życzenie klienta zatrzymujemy matryce do kolejnych wydruków w przyszłości. Brak informacji oznacza utylizację matryc

9. Przed przystąpieniem do druku lub procesu projektowego Klientowi wysyłana jest wycena

10. Zamówione wydruków  realizowane jest po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie zadatku w  wysokości 50% całkowitej kwoty.

11. Złożenie zamówienia wraz zapłatą zadatku/ zaliczki  lub całkowitej kwoty na rachunek bankowy podany w wycenie  oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej Paper Project.

12. Wpłata zadatku/ zaliczki po wykonaniu usługi zobowiązuje do zapłaty pozostałej kwoty. 

13. Paper Project nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe w projekcie, które są wysłane / zaakceptowane prze Klienta.

14. Specyfika druku typograficznego, wiąże się z możliwością wystąpienia artefaktów (przebić/ odkształceń) na rewersie związanych tłoczeniem w głąb papieru.

15. Termin realizacji zamówienia zostaje uzgodniony indywidualnie z Klientem.

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

Quick links